★ กิจกรรมตามนโยบาย

โครงการ Tobe Number one
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานวิชาการกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

     

     

     

Comments