★ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

ผลการทดสอบระดับชาติ (O NET )  ปีการศึกษา  2560  

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา  2559

ปีการศึกษา
2560

เพิ่ม/ลด

ภาษาไทย

40.32

44.79

+4.47

คณิตศาสตร์

21.55

22.36

+0.81

วิทยาศาสตร์

33.12

30.79

-2.33

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

41.76

ไม่มีการทดสอบ

ภาษาต่างประเทศ

27.04

26.79

-0.25

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา  2559

ปีการศึกษา
2560

เพิ่ม/ลด

ภาษาไทย

43.70

44.18

+0.48

คณิตศาสตร์

17.72

17.98

+0.26

วิทยาศาสตร์

27.24

24.95

-2.29

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

29.78

30.62

+0.84

ภาษาต่างประเทศ

21.36

22.45

+1.09

 

 

Comments