★ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

ผลการทดสอบระดับชาติ (O NET

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6


กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยแยกปีการศึกษา

Comments