★ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

ผลการทดสอบระดับชาติ (O NET )  ปีการศึกษา  2559   

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา  2558

ปีการศึกษา

2559

เพิ่ม/ลด

ภาษาไทย

37.83

40.32

+2.49

คณิตศาสตร์

24.95

21.55

-3.4

วิทยาศาสตร์

33.56

33.12

-0.44

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

39.71

41.76

+2.05

ภาษาต่างประเทศ

25.62

27.04

+1.42

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา  2558

ปีการศึกษา

2559

เพิ่ม/ลด

ภาษาไทย

42.24

43.70

+1.46

คณิตศาสตร์

19.10

17.72

-1.38

วิทยาศาสตร์

30.00

27.24

-2.76

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

33.34

29.78

-3.56

ภาษาต่างประเทศ

17.09

21.36

+4.27

 

 

Comments