โรงเรียนต้นแบบ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning"


ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

Ċ
สุเมธ ราชประชุม,
13 ธ.ค. 2562 04:16
Ċ
สุเมธ ราชประชุม,
13 ธ.ค. 2562 04:26
Comments