i ข้อมูลโรงเรียน

    โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140 โทรศัพท์ 056 438026 โทรสาร 056 438078 เว็บไซต์  www.huaikrot.ac.th  อีเมล์ huaikrot@huaikrot.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หน้าเว็บย่อย (1): ➽ ประเด็นกลยุทธ์
Comments