➽ ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระดับบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 6 เร่งรัด พัฒนา และยกระดับคุณภาพบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

Comments