IS การค้นคว้าอิสระ

ดาวนโหลดเอกสารวิชา IS : การค้นคว้าอิสระ
ครูประจำวิชา ครูสุเมธ ราชประชุม / ครูวศิน คล้ายแก้ว

รายวิชา I30201 IS1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    - กำหนดตรวจแฟ้มงาน ครั้งที่ 1  : 4 และ 8 กันยายน 2560
    - สรุปงาน /ประเมินผล 19 และ 23 กันยายน 2560
    - สอบปลายภาค นำเสนองาน 2 ตุลาคม  2560ĉ
สุเมธ ราชประชุม,
31 ส.ค. 2560 20:40
ĉ
สุเมธ ราชประชุม,
31 ส.ค. 2560 20:42
ĉ
สุเมธ ราชประชุม,
10 ต.ค. 2560 19:05
ĉ
สุเมธ ราชประชุม,
10 ก.ย. 2560 19:17
ĉ
สุเมธ ราชประชุม,
10 ต.ค. 2560 19:06
Comments