IS การค้นคว้าอิสระ

ดาวนโหลดเอกสารวิชา IS : การค้นคว้าอิสระ
ครูประจำวิชา ครูสุเมธ ราชประชุม / ครูวศิน คล้ายแก้ว

รายวิชา I30201 IS1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    - กำหนดตรวจแฟ้มงาน ครั้งที่ 1  : 5 กันยายน 2561
    - กำหนดตรวจแฟ้มงาน ครั้งที่ ...
    - สรุปงาน /ประเมินผล 26 กันยายน 2561
    - สอบปลายภาค นำเสนองาน 3 ตุลาคม  2561ĉ
SUMET RATPRACHUM,
31 ส.ค. 2560 20:40
ĉ
SUMET RATPRACHUM,
31 ส.ค. 2560 20:42
ĉ
SUMET RATPRACHUM,
14 ส.ค. 2561 19:15
ĉ
SUMET RATPRACHUM,
10 ก.ย. 2560 19:17
Ċ
SUMET RATPRACHUM,
14 ส.ค. 2561 19:35
ĉ
SUMET RATPRACHUM,
10 ต.ค. 2560 19:06
ĉ
SUMET RATPRACHUM,
11 ก.ย. 2561 19:32
Comments