➽ คณะผู้บริหารโรงเรียน


ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
     
                                          
         นางนงนุช  จันทร์สวาท                นายพุฒ ก้อนทอง                   นางวัฒนา  สุนิมิตร               นายมานพ  พลับเที่ยง
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
Comments