คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสง่า  โพธิ์กลีบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

                                                                       
     
                                
         นางวันทนา บัวทอง                 นายพุฒ ก้อนทอง                   นางวัฒนา  สุนิมิตร               นายมานพ  พลับเที่ยง
     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
Comments