นักเรียนชาย

กฎข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการที่นำมาปฏิบัติ
ในโรงเรียนห้วยกรดวิทยาว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
เครื่องแบบนักเรียนชาย
                         ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                           
แต่งกายถูกระเบียบ เรียบร้อยเหมาะสม 
เป็นที่ชื่นชม สมเกียรติศิษย์ห้วยกรดวิทยา
Comments