แสดง 39 รายการ
ชื่อ-สกุลรายการงานรางวัลปี พ.ศ.ครู
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อ-สกุลรายการงานรางวัลปี พ.ศ.ครู
1. เด็กหญิงนริสา พึ่งมอญ 2. เด็กหญิงนิศมา เที่ยงตรง 3. เด็กหญิงวิชญาพร มณฑา 4. เด็กหญิงศศิธร สงหลำ 5. เด็กหญิงสวรส ตั่งสินชัย การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง 2561 1. นางสาวนารถลัดดา คิดการ 2. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว 
1. นายชยารพ อินทร์กลัด 2. นายวรปรัชญ์ ก้อนทองดี 3. นายอรรถพร พลับจุ้ย การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญเงิน 2561 นายมานพ พลับเที่ยง 
นายพจน์พงศ์ เอมอยู่ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง 2561 นายกฤษณะ ภู่ห้อย 
นางสาวสุพัตรา ด้วงเพิ้ง การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญเงิน 2561 นายกฤษณะ ภู่ห้อย 
นางสาวศิริลักษณ์ สาลี การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญเงิน 2561 นายวศิน คล้ายแก้ว 
นางสาวกาญจนา มณฑา ,นางสาวปรัชญาพร อ่อนสำลี, นางสาวสงกรานต์ ไทยยิ้ม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  ทองแดง 2560  
1. เด็กชายศรายุทธ ภู่ทิม 2. เด็กชายสุรพล อินทร์นิ่ม 3. เด็กชายอนิวัตติ์ โชติงาม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  เหรียญทอง 2560  
1. นางสาวนาตยา มันพุก 2. นางสาวปิยากร นักเกิด 3. นางสาวรัตนาวดี ยิ้มห้อย การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6  เหรียญทอง 2560  
นายพจน์พงศ์ เอมอยู่ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6  เหรียญทอง (ชนะเลิศ) 2560  
เด็กหญิงณัฐธยา พุทธา การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  เหรียญทอง 2560  
1. นางสาวณัฐฐาภรณ์ สังขจร 2. นางสาวนิพาวรรณ ตุ้มคุ้ม 3. นางสาวอินทุกร อินทร์กลัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6  เหรียญเงิน 2560  
1. เด็กหญิงณีรนุช ม่วงเกิด 2. เด็กหญิงประกายวรรณ อินทร์แสง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  เหรียญเงิน 2560  
1. นางสาวจีรพร นาคชุ่ม 2. นายประวิทย์ มณฑา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  เหรียญเงิน 2560  
นางสาวสุพัตรา ด้วงเพิ้ง การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6  เหรียญทอง (ชนะเลิศ) 2560  
เด็กชายรัชชานนท์ น้อยเอี่ยม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3  เหรียญเงิน 2560  
นางสาวเปรมมิกา สวัสดี การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  เหรียญทอง 2560  
1. เด็กหญิงสุภัสสร กล่ำเครือ 2. เด็กหญิงแพรวา ดัดศรี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  เหรียญทอง 2560  
เด็กชายวทัญญู โตลิ การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3  เหรียญทอง 2560  
1. เด็กชายกวิน ฤทธิ์อ้น 2. เด็กหญิงอารียา ยมนุช 3. เด็กชายไพศาล จั่นน้อย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  เหรียญทอง 2560  
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คงเจริญ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6  เหรียญเงิน 2560  
นายสุวสันต์ สร้อยทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  ทองแดง 2560  
นางสาวศิริลักษณ์ สาลี การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  เหรียญทอง (ชนะเลิศ) 2560  
1. นางสาวขนิษฐา หริ่มแก้ว 2. นางสาวจุฑาทร ขวัญศรี การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6  เหรียญเงิน 2560  
1. เด็กหญิงนันท์นภัส มากทิพย์ 2. เด็กหญิงมณีกานต์ เจริญทัศน์ 3. เด็กชายศิรวิทย์ ม่วงศักดิ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  เหรียญเงิน 2560  
นางสาวปรัชญาพร อ่อนสำลี การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  ทองแดง 2560  
1. นายชยารพ อินทร์กลัด 2. นายวรปรัชญ์ ก้อนทองดี 3. นายอรรถพร พลับจุ้ย การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  เหรียญทอง (ชนะเลิศ) 2560  
นางสาววชิราพรรณ ย้อยแสง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6  เหรียญเงิน 2560  
1. เด็กชายภัทรพงศ์ เอกนิล 2. เด็กชายวิทยา เข็มเพ็ชร การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  เหรียญทอง 2560  
เด็กหญิงนราทิพย์ เที่ยงทัศน์, เด็กหญิงอังคณา พูลพัฒนา การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3  ทองแดง 2560  
1. เด็กหญิงปัณณพร เขาเข็ม 2. เด็กหญิงพรรพษา สระแก้ว 3. เด็กหญิงมณฑิตา สารฤทธิ์ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3  เหรียญเงิน 2560  
นางสาวลัทธวรรณ สาลี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  เหรียญทอง 2560  
1. นางสาวฐิติรัตน์ จุ่นเขียว 2. นางสาวธนวรรณ โชติงาม 3. นางสาวสุวนันท์ ปานยอด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  เหรียญเงิน 2560  
1. เด็กหญิงนริสา พึ่งมอญ 2. เด็กหญิงนิศมา เที่ยงตรง 3. เด็กหญิงวิชญาพร มณฑา 4. เด็กหญิงศศิธร สงหลำ 5. เด็กหญิงสวรส ตั่งสินชัย การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3  เหรียญทอง (ชนะเลิศ) 2560  
1. นายณัฐกานต์ คงหลำ 2. นายศุภฉัตร สายสิงห์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6  เหรียญทอง 2560  
1. นางสาวชุติมา สิงหา 2. นางสาวตรีรัตน์ เกิดพิทักษ์ 3. นางสาวประภัสสร เถรเมือง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  เหรียญทอง 2560  
เด็กชายชัชวาล หงษ์สา การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  ทองแดง 2560  
1. เด็กชายธีธัช ประทีบทอง 2. เด็กชายนิติกร บ่วงเพ็ชร 3. เด็กชายอนุภาพ รอดทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  เหรียญทอง 2560  
นางสาวบุญนภา บุญแพ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  เหรียญทอง 2560  
นายรัตนกร ธงชัย การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6  เหรียญทอง 2560  
แสดง 39 รายการ
Comments