นักเรียนหญิง

กฎข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการที่นำมาปฏิบัติ
ในโรงเรียนห้วยกรดวิทยาว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
เครื่องแบบนักเรียนหญิง
                            ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                               ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                              
แต่งกายถูกระเบียบ เรียบร้อยเหมาะสม 
เป็นที่ชื่นชม สมเกียรติศิษย์ห้วยกรดวิทยา

Comments