➽ กิจกรรมโรงเรียน


การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 พ.ย. 2562 18:30โดยสุเมธ ราชประชุม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารตาลคู่ชุมพล โดยมี ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กล่าวต้อนรับและบรรยายชี้แจงเพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระเบียบวินัย การปฏิบัติตนของนักเรียน


    

    


ค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 19:04โดยสุเมธ ราชประชุม

เมื่อวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

     

     กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โพสต์19 ส.ค. 2562 18:59โดยสุเมธ ราชประชุม

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

   


      

  
     

     ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนและแห่เทียนจำนำพรรษา 2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 18:53โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 18:49 ]

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ครบรอบ 42 ปี และกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัด ในเขตตำบลห้วยกรด และตำบลห้วยกรดพัฒนา จำนวน 15 วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไปและเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

     

     

     


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 18:42โดยสุเมธ ราชประชุม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทยในโอกาสต่อไป

      

     

ร่วมกิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 18:38โดยสุเมธ ราชประชุม

    ตามที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก แสดงเจตนารมณ์ ผนึกกำลังในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" และในฐานะที่ประเทศไทย เป็นประเทศสมาชิกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระเร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ สอดส่องดูแลสังคม ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคล อันมีค่าของประเทศ ให้ตระหนัก รู้ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีนายอำเภอสรรคบุรี เป็นประธานในพิธี


      

       พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โพสต์13 มิ.ย. 2562 19:18โดยสุเมธ ราชประชุม

        โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง


       

       

       


ร่วมงานแสดงมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายความจงรักภักดี จังหวัดชัยนาท

โพสต์9 มิ.ย. 2562 17:45โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2562 17:48 ]

        คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมแสดงศิลปะพื้นบ้าน “รำมะนาชัยนาท” โดยพสกนิกรชาวจังหวัดชัยนาท ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นบ้านสีเหลือง จำนวน 6,000 คน ร่วมทำการแสดงรำมะนา ประกอบเพลงจำนวน 10 เพลง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562      

     

        การแสดงมหรสพสมโภชของจังหวัดชัยนาทมีทั้งหมด 4 การแสดง ประกอบด้วยรำถวายพระพร รำถวายพระพร(รำถวายมือลิเก) การบรรเลงเพลงพระราชนิพนิพนธ์ และการรำรำมะนาชัยนาท โดยประชาชนชาวชัยนาท จาก 8 อำเภอ รวมกว่า 6,000 คน ร่วมรำรำมะนาเพื่อการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีแด่ปวงชนชาวไทย   โดยมี นายสำราญ นันทนีย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โพสต์10 พ.ค. 2562 01:49โดยสุเมธ ราชประชุม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดยงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในโรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้ประสบผลสำเร็จต่อไป


     

    เข้ารับการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสหวิทยาเขตขุนสรรค์

โพสต์8 ม.ค. 2562 22:46โดยสุเมธ ราชประชุม

     เมื่อวันที่ 7 ม.ค.62 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสหวิทยาเขตขุนสรรค์ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท โดยผู้อำนวยการ ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ และคณะครูเข้ารับการนิเทศ และนำเสนอหัวข้อหลักสูตรและหลักสูตรท้องถิ่น

   

   

   

ภาพ : ครูสุเมธ ราชประชุม

1-10 of 65