การประชุมเชิงปฏิบัติการ."การพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญา.ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน"

โพสต์22 พ.ค. 2559 08:04โดยSUMET RATPRACHUM
การประชุมเชิงปฏิบัติการ."การพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญา.ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน"  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดย ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร เมื่อวันที่. ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙

  

  

  

  

  

Comments