การถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในรูปแบบ Infographic

โพสต์25 มิ.ย. 2560 00:27โดยSUMET RATPRACHUM
การถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในรูปแบบ Infographic
โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

  
  
  

Comments