โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม

โพสต์8 มี.ค. 2560 05:14โดยSUMET RATPRACHUM

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เมื่อวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งให้เด็กและเยาวชนมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมในการดำรงชีวิตให้ปกติมุ่งพัฒนาตนเอง และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข ที่สำคัญเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนรู้เท่าทันสังคมโลก

   

   
Comments