กิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

โพสต์27 ม.ค. 2563 17:54โดยSUMET RATPRACHUM
            เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 25ุ62 เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย

            วิชาบุกเบิก เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะเชือกเงื่อน และการผูกแน่น

            วิชาเดินทางไกล เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีฝึกอบรมระเบียบวินัย การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำ การวางแผน และการทำการใดใดโดยถือหลักการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ได้ฝึกการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทางอย่างถูก ต้องตามกฎจราจร

            วิชาผจญภัย เป็นกิจกรรมฐานผจญภัยจำลองการผ่านอุปสรรคนานา ด้วยวิชาต่างๆของลูกเสือ

            วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ หรือ นันทนาการ สร้างเสริมให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง แก่ลูกเสือ-เนตรนารี

โดยมี นายพุฒ ก้อนทอง เป็นประธานในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้Comments