ร่วมกิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 18:38โดยSUMET RATPRACHUM
    ตามที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก แสดงเจตนารมณ์ ผนึกกำลังในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" และในฐานะที่ประเทศไทย เป็นประเทศสมาชิกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระเร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ สอดส่องดูแลสังคม ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคล อันมีค่าของประเทศ ให้ตระหนัก รู้ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีนายอำเภอสรรคบุรี เป็นประธานในพิธี


      

       Comments