แผนปฏิบัติการประจำปี2562

การขับเคลื่อนโครงการ 15P



บุคลากรแผนงาน

นายสุเมธ ราชประชุม
หัวหน้าแผนงานและประกันคุณภาพฯ

นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่
หัวหน้าแผนงาน


นางสาวจิราวัช คมสัน
งานระบบควบคุมภายใน

แบบฟอร์มงานแผน


Comments