แผนปฏิบัติการประจำปี2563


แบบฟอร์มงานแผน


การขับเคลื่อนโครงการ 14P


บุคลากรแผนงาน

นายสุเมธ ราชประชุม
หัวหน้าแผนงานและประกันคุณภาพฯ

นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่
หัวหน้าแผนงาน


นางสาวจิราวัช คมสัน
งานระบบควบคุมภายใน

เอกสารงานแผนฯ

https://drive.google.com/file/d/1PVxoWX_MDo0sdAQnUQlC4RApl69pLbF_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rirGAV-myMO3DYqpancIPmU1B8_hrQPl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1s1q8S13HoqySic3obYI2ILx1fHCPpmy7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FDAlf3C3FPLbqWUCuCOA3Q4QyyX5pVEE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Fg3oRcV1AQT4s-k9Veo6-s5zMn_856a2/view?usp=sharing

http://www.huaikrot.ac.th/smss/

Comments