ประกาศ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์28 ก.ย. 2561 20:21โดยสุเมธ ราชประชุม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หนังสั้นเรื่อง"สุดที่รัก" โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โพสต์17 ก.ค. 2561 22:45โดยสุเมธ ราชประชุม

หนังสั้นเรื่อง"สุดที่รัก" โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
https://www.facebook.com/huaikrotwit/videos/2016245818386620/


รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 มี.ค. 2561 19:02โดยสุเมธ ราชประชุม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 
    ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ.2561 และสอบวัดความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผลสอบ และมอบตัว ในวันที่ 4 เมษายน 2561 
เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ฉบับ
-เอกสารการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณียังไม่จบ ใช้ใบรับรองแทน)
-รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
*** สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 10 จะได้รับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียน


การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

โพสต์19 ก.พ. 2561 21:22โดยสุเมธ ราชประชุม


คำสั่ง เอกสารราชการ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเทียบเคียงหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
สื่อนำเสนอ

ที่มา :  สวก. สพฐ. http://academic.obec.go.th
        สสวท. http://oho.ipst.ac.th/

การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์17 ก.ย. 2560 18:36โดยสุเมธ ราชประชุม

การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

โพสต์24 มิ.ย. 2560 23:50โดยสุเมธ ราชประชุม

 ​กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 

คำขวัญ

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

   
“Do Good Deeds for Dad against Drugs”

26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์20 ก.พ. 2560 21:06โดยสุเมธ ราชประชุม


โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ 1 - 2 มีนาคม 2560

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 ก.ย. 2559 02:49โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 02:42 ]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559การจัดงานนิทรรศการ “เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี สพม.5 น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี 3 H ปีที่ 4 ”

โพสต์30 ก.ค. 2559 05:55โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 02:43 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กำหนดจัดงานนิทรรศการ “เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี สพม.5 น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี 3 H ปีที่ 4 ” เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย ในระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียนที่มอบตัว เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4

โพสต์16 เม.ย. 2559 20:43โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 02:43 ]

ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน และผลการจัดห้องเรียนนักเรียนที่มอบตัว
เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เปิดภาคเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
** หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 056-438026 หรือที่อีเมล์ sumet@huaikrot.ac.th

1-10 of 13