ประกาศ

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์12 พ.ย. 2561 15:25โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 15:28 ]

ผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)


งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหว่าง วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


20 เหรียทอง  10 เหรียญเงิน  11 เหรียญทองแดง 2 เข้าร่วม

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์26 ต.ค. 2561 23:03โดยสุเมธ ราชประชุม

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ข้อกำหนดในการคัดเลือกบุคคลเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดังนี้  
๑.  ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบ ๓๐ นาที ผู้ใดไปไม่ถึงทันเวลาลงมือสอบวิชาใดไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ผู้ใดเข้าสอบหลังเวลาลงมือสอบ ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการ ประจำสนามสอบ พิจารณาอนุญาต
๒.  ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร กระเป๋าต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องคำนวณ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องโดยเด็ดขาด หากนำเข้าสอบจะถือว่ากระทำการทุจริต
๓.  สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบคัดเลือก
๓.๑  บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประชาชน ไปแสดงต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบด้วยหากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
๓.๒  ปากกาลูกลื่น
๔.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
๔.๑  สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงที่สุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
๔.๒  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน


ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์19 ต.ค. 2561 03:29โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 03:51 ]

ด้วยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน    อัตรา ตามที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งว่าง จำนวน  ๑  อัตรา

อัตราค่าจ้างวุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา  ๙,๐๐๐  บาทต่อเดือน


ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน

                   1.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้งระบบ I-Office

                   1.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

                   1.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

                   1.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

                   1.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนห้วยกรดวิทยา   ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์28 ก.ย. 2561 20:21โดยสุเมธ ราชประชุม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หนังสั้นเรื่อง"สุดที่รัก" โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โพสต์17 ก.ค. 2561 22:45โดยสุเมธ ราชประชุม

หนังสั้นเรื่อง"สุดที่รัก" โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
https://www.facebook.com/huaikrotwit/videos/2016245818386620/


รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 มี.ค. 2561 19:02โดยสุเมธ ราชประชุม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 
    ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ.2561 และสอบวัดความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผลสอบ และมอบตัว ในวันที่ 4 เมษายน 2561 
เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ฉบับ
-เอกสารการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณียังไม่จบ ใช้ใบรับรองแทน)
-รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
*** สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 10 จะได้รับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียน


การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

โพสต์19 ก.พ. 2561 21:22โดยสุเมธ ราชประชุม


คำสั่ง เอกสารราชการ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเทียบเคียงหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
สื่อนำเสนอ

ที่มา :  สวก. สพฐ. http://academic.obec.go.th
        สสวท. http://oho.ipst.ac.th/

การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์17 ก.ย. 2560 18:36โดยสุเมธ ราชประชุม

การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

โพสต์24 มิ.ย. 2560 23:50โดยสุเมธ ราชประชุม

 ​กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 

คำขวัญ

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

   
“Do Good Deeds for Dad against Drugs”

26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์20 ก.พ. 2560 21:06โดยสุเมธ ราชประชุม


โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ 1 - 2 มีนาคม 2560

1-10 of 16