ประกาศ

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

โพสต์19 ก.พ. 2561 21:22โดยสุเมธ ราชประชุม


คำสั่ง เอกสารราชการ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเทียบเคียงหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
สื่อนำเสนอ

ที่มา :  สวก. สพฐ. http://academic.obec.go.th
        สสวท. http://oho.ipst.ac.th/

การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์17 ก.ย. 2560 18:36โดยสุเมธ ราชประชุม

การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

โพสต์24 มิ.ย. 2560 23:50โดยสุเมธ ราชประชุม

 ​กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 

คำขวัญ

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

   
“Do Good Deeds for Dad against Drugs”

26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์20 ก.พ. 2560 21:06โดยสุเมธ ราชประชุม


โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ 1 - 2 มีนาคม 2560

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 ก.ย. 2559 02:49โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 02:42 ]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559การจัดงานนิทรรศการ “เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี สพม.5 น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี 3 H ปีที่ 4 ”

โพสต์30 ก.ค. 2559 05:55โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 02:43 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กำหนดจัดงานนิทรรศการ “เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี สพม.5 น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี 3 H ปีที่ 4 ” เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย ในระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียนที่มอบตัว เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4

โพสต์16 เม.ย. 2559 20:43โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 02:43 ]

ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน และผลการจัดห้องเรียนนักเรียนที่มอบตัว
เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เปิดภาคเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
** หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 056-438026 หรือที่อีเมล์ sumet@huaikrot.ac.th

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ พิมพ์รายงาน และใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โพสต์4 เม.ย. 2559 23:32โดยสุเมธ ราชประชุม

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ พิมพ์รายงาน และใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้ที่http://gpa.huaikrot.ac.th/semester2551/

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

โพสต์4 เม.ย. 2559 23:28โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2559 23:30 ]


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 ให้นักเรียนมาทดสอบความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และมอบตัวในวันที่ 7 เมษายน 2559 (หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนแผนการเรียนในชั้น ม.4 ให้นักเรียนแจ้งครูคุมสอบในวันสอบ) สอบถามเพิ่มเติมโทร 056-438026

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/huaikrotwit/posts/1178517092159501

กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2559

โพสต์3 เม.ย. 2559 18:50โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2559 19:07 ]

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 พร้อมแล้วกับหลักสูตร ม.ปลาย จบแล้ว ได้วุฒิ ม.6 และ ปวช. (ม.ปลาย สายวิทย์-คณิตฯ , สายศิลป์-ทั่วไป และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) พิเศษ นักเรียนที่เข้าเรียนทุกคนที่สมัครเข้าเรียนและมอบตัวตามกำหนดเวลา รับฟรี ชุดพละของทางโรงเรียน และนักเรียนชั้น ม.1 ที่สอบได้ลำดับที่ 1-10 จะได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน
**หมายเหตุ มีการสอบประมวลความรู้พื้นฐานวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

1-10 of 10