การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

โพสต์19 ก.พ. 2561 21:22โดยSUMET RATPRACHUM

คำสั่ง เอกสารราชการ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเทียบเคียงหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
สื่อนำเสนอ

ที่มา :  สวก. สพฐ. http://academic.obec.go.th
        สสวท. http://oho.ipst.ac.th/
Comments