ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์26 ต.ค. 2561 23:03โดยSUMET RATPRACHUM
ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ข้อกำหนดในการคัดเลือกบุคคลเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดังนี้  
๑.  ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบ ๓๐ นาที ผู้ใดไปไม่ถึงทันเวลาลงมือสอบวิชาใดไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ผู้ใดเข้าสอบหลังเวลาลงมือสอบ ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการ ประจำสนามสอบ พิจารณาอนุญาต
๒.  ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร กระเป๋าต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องคำนวณ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องโดยเด็ดขาด หากนำเข้าสอบจะถือว่ากระทำการทุจริต
๓.  สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบคัดเลือก
๓.๑  บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประชาชน ไปแสดงต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบด้วยหากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
๓.๒  ปากกาลูกลื่น
๔.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
๔.๑  สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงที่สุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
๔.๒  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน


Ċ
SUMET RATPRACHUM,
26 ต.ค. 2561 23:03
Comments