ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์19 ต.ค. 2561 03:29โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 03:51 ]

ด้วยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน    อัตรา ตามที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งว่าง จำนวน  ๑  อัตรา

อัตราค่าจ้างวุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา  ๙,๐๐๐  บาทต่อเดือน


ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน

                   1.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้งระบบ I-Office

                   1.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

                   1.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

                   1.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

                   1.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนห้วยกรดวิทยา   ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)