https://sites.google.com/site/qaspm5/     ➽ งานประกันคุณภาพการศึกษา      ประกาศมาตรฐานการศึกษา

เอกสารงานประกันคุณภาพ

เผยแพร่งานประกันฯ


บุคลากรงานประกันคุณภาพ

นางนงนุช  จันทร์สวาท
หัวหน้างานวิชาการ

นายสุเมธ ราชประชุม
หัวหน้าแผนงานและประกันคุณภาพฯ

นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่
งานประกันคุณภาพการศึกษา