➽ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางน้ำฝน อินทร์แสง 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
นางจรุญลักษณ์ บุตรศรี 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
         
             
นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่
ตำแหน่ง ครู
นายศรันย์ เทพพักทัน
ตำแหน่ง ครู


นางสาวลักขณา เกิดโพชา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
Comments