➽ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ


นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวัฒนา สุนิมิตร
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
นายมานพ พลับเที่ยง
ตำแหน่ง 
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุเมธ  ราชประชุม
ตำแหน่ง 
ครู
Comments