กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายมานพ พลับเที่ยง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวัฒนา สุนิมิตร
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ 
ตำแหน่ง 
ครู
นายสุเมธ  ราชประชุม
ตำแหน่ง 
ครู
Comments