➽ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นางสาวนารถลัดดา คิดการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางรสสุคนธ์ ขันกสิกร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
Comments