➽ เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชห้วยกรดวิทยา
ห้วยกรดวิทยาสถาบัน
ถิ่นสร้างสรรค์ปัญญาชนในแนวหน้า
หลวงพ่อบัว ศูนย์รวมใจเปี่ยมเมตตา
จิตศัทราคุณธรรมนำใส่ใจ
ถิ่นฐานมีดงตาลเป็นที่ตั้ง
รวมพลังองค์ความรู้อย่างหลากหลาย
ผลสัมฤทธิ์ ศิษย์ล้ำเลิศ เพริศพริ้งพราย
อีกใจกายสุขสมบูรณ์พูนปัญญา

*ขาวฟ้าสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี
พร้อมน้องพี่สามัคคีดีเลอค่า
ชนะตนได้นั่นแหละดีคือปรัชญา
มุ่งนำพา เตรียมความพร้อมประชาชน
ห้วยกรดวิทยาสถาบัน
ถิ่นสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้สู่ทุกคน
ให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ยิ่งชีพตน
สืบส่งผล จนชื่อเสียง ก้องเกรียงไกร

(ซ้ำ *)


Comments