กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 ม.ค. 2562 22:43 สุเมธ ราชประชุม แนบ 1.2 มาตรฐาน61.pdf กับ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
28 ม.ค. 2562 22:43 สุเมธ ราชประชุม แนบ b0 pk.jpg กับ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
28 ม.ค. 2562 22:43 สุเมธ ราชประชุม สร้าง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
28 ม.ค. 2562 22:39 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประกาศค่าเป้าหมาย
28 ม.ค. 2562 22:39 สุเมธ ราชประชุม แนบ b2 pk.jpg กับ ประกาศค่าเป้าหมาย
28 ม.ค. 2562 22:38 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประกาศมาตรฐานการศึกษา
28 ม.ค. 2562 22:37 สุเมธ ราชประชุม แนบ b1 pk.jpg กับ ประกาศมาตรฐานการศึกษา
28 ม.ค. 2562 22:27 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประกาศค่าเป้าหมาย
28 ม.ค. 2562 22:26 สุเมธ ราชประชุม นำออกไฟล์แนบ ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนห้วยกรดวิทยา .pdf จาก ประกาศค่าเป้าหมาย
28 ม.ค. 2562 22:26 สุเมธ ราชประชุม แนบ 1.3 ประกาศค่าเป้าหมาย.pdf กับ ประกาศค่าเป้าหมาย
28 ม.ค. 2562 22:26 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ งานประกันคุณภาพการศึกษา
28 ม.ค. 2562 22:24 สุเมธ ราชประชุม แนบ 1.2 มาตรฐาน61.pdf กับ ประกาศมาตรฐานการศึกษา
23 ม.ค. 2562 02:02 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ งานประกันคุณภาพการศึกษา
23 ม.ค. 2562 01:17 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ คู่มือสำหรับประชาชน
23 ม.ค. 2562 01:16 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ คณะผู้บริหารโรงเรียน
23 ม.ค. 2562 01:16 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ โครงสร้างการบริหาร
23 ม.ค. 2562 01:15 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ ประเด็นกลยุทธ์
23 ม.ค. 2562 01:10 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประเด็นกลยุทธ์
23 ม.ค. 2562 01:10 สุเมธ ราชประชุม สร้าง ประเด็นกลยุทธ์
23 ม.ค. 2562 01:07 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
22 ม.ค. 2562 19:34 สุเมธ ราชประชุม แนบ banner.gif กับ ⌂ หน้าแรก
8 ม.ค. 2562 23:36 สุเมธ ราชประชุม แนบ แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการ.doc กับ ⇩ ดาวน์โหลด
8 ม.ค. 2562 23:35 สุเมธ ราชประชุม แนบ บันทึกการดำเนินงานตามแผนปรับใหม่-ต.ต.61.docx กับ ⇩ ดาวน์โหลด
8 ม.ค. 2562 23:32 สุเมธ ราชประชุม แนบ แนวปฏิบัติในการติดตามนักเรียน.docx กับ ⇩ ดาวน์โหลด
8 ม.ค. 2562 23:32 สุเมธ ราชประชุม แนบ วผ91_บันทึกการเรียนซ้ำสำหรับครู.doc กับ ⇩ ดาวน์โหลด