กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวศิน  คล้ายแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวันทนา  บัวทอง 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นางนงนุช  จันทร์สวาท
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
Comments