➽ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย


วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ภายในปี 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 
พันธกิจ (Mission)
 
        1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
        2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
        3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
        4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        5. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
        6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์ (Goal)
        1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
        2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
        4. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
        5. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        6. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

Comments