วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย


วิสัยทัศน์ (Vision)  
โรงเรียนคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต
(Quality School For Quality of Life)


โรงเรียนคุณภาพ (Quality School)  มีคุณภาพ ๕ ประการ
          ประการที่ 1 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและคุณภาพ
          ประการที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ             
          ประการที่ 3 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิต                 
          ประการที่ 4  ครูและผู้บริหารมืออาชีพ             
          ประการที่ 5  โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของผู้ใช้บริการ/ชุมชนและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น
คุณภาพชีวิต (Quality of Life)  มีคุณภาพ ๖ ประการ คือ
          ประการที่  1  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร                
          ประการที่  2  นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร                 
          ประการที่  3  ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข เชื่อมโยงชุมชน ท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ    
          ประการที่  4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในระดับโรงเรียนและการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)
          ประการที่ 5  นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดทุกคน และสามารถศึกษา
ต่อระดับสูงขึ้นไปได้ในสาขาที่ต้องการ
          ประการที่  6 บุคลากรมีความสุข ความภาคภูมิใจในการทำงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

 
พันธกิจ (Mission)
 
          1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากำหนด
          2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการจัดการศึกษา
          3.  บริหารแผนงานและงบประมาณ ให้บรรลุพันธกิจของสถานศึกษา
          4. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับครู ผู้ปกครอง ชุมชน จัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าประสงค์ (Goal)
          1. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. นักเรียนเป็นคนเก่ง  มีความสุขในการเรียนรู้ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
          3.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และท้องถิ่น

Comments