➽ อาคารสถานที่อาคารตาลคู่วชิระ
อาคารเรียน  แบบ  216  ค


อาคารช่อตาลบุษยา
อาคารเรียน แบบ 108 ล/30อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร
ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หอสมุดสำนึกรักบ้านเกิด


โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน จำนวน 2 หลัง


อาคารโดม 1 หลัง

Comments